Home

Wat is ReSpAct?
ReSpAct is een landelijk onderzoek naar het programma Revalidatie, Sport en Bewegen (RSB). Het programma RSB richt zich op het stimuleren van een actieve leefstijl bij mensen met een lichamelijke beperking en/of chronische ziekte. Deelnemers aan het programma ontvangen begeleiding tijdens en ná het revalidatieproces. Met het onderzoek wordt inzicht verkregen in de onderliggende werkingsmechanismen van het programma RSB. Daarnaast wordt inzicht verkregen in de kosteneffectiviteit van het programma. Om deze doelen te behalen, worden deelnemers aan het programma RSB gevolgd in de tijd. Veranderingen in het beweeg- en sportgedrag, de gezondheid(sbeleving) en de zorgconsumptie van deze personen worden in kaart gebracht. Daarnaast zal het proces van de implementatie en uitvoering van het programma RSB binnen de verschillende deelnemende revalidatie-instellingen ook gemonitord worden.

De afkorting ReSpAct staat voor ‘Revalidatie, Sport en Actieve leefstijl’.

Onderzoeksopzet
ReSpAct is een grootschalig longitudinaal cohort onderzoek. Dit betekent dat de deelnemers van het onderzoek gedurende een periode van 1 jaar gevolgd worden. De doelgroep van het onderzoek zijn mensen met een lichamelijke beperking en/of chronische ziekte. Op verschillende momenten worden de deelnemers gevraagd enkele vragenlijsten in te vullen. Daarnaast zal de lichamelijke activiteit van deelnemers ook objectief gemeten worden in verschillende subgroepen. In totaal zullen naar verwachting ongeveer 2000 personen deelnemen aan het onderzoeksprogramma.

Organisatie
Het onderzoeksprogramma is tot stand gekomen door de inzet van drie organisaties met brede wetenschappelijke expertise op het terrein van revalidatie en stimulering van bewegen en sport. Deze drie organisaties zijn:

Daarnaast is Stichting Special Heroes Nederland (voorheen: Stichting Onbeperkt Sportief) nauw betrokken geweest bij het opzetten van het onderzoek. De uitvoering van het wetenschappelijke onderzoek wordt gefinancierd door verschillende verstrekte subsidies.