Home

ReSpAct en ReSpAct 2.0

ReSpAct en ReSpAct 2.0 zijn landelijke onderzoeken naar het programma Revalidatie, Sport en Bewegen (RSB). De afkorting ReSpAct staat voor Revalidatie, Sport en Actieve leefstijl.
Het programma RSB richt zich op het stimuleren van een actieve leefstijl bij mensen met een lichamelijke beperking en/of chronische ziekte. Deelnemers aan het programma ontvangen begeleiding rondom het ontwikkelen en/of behouden van een actieve leefstijl tijdens en ná het revalidatieproces van een sport- en beweegconsulent.
Het ReSpAct onderzoek was opgezet om het programma RSB te onderzoeken en evalueren. Dit werd gedaan door deelnemers tot een jaar na ontslag van revalidatie te volgen en het beweeg- en sportgedrag, de gezondheid(sbeleving) en de zorgconsumptie van de deelnemers in kaart te brengen door middel van vragenlijsten. Een belangrijk doel van de studie was om inzicht te krijgen in de onderliggende werkingsmechanismen van het programma RSB. Daarnaast was het doel om het proces van de implementatie en uitvoering van het programma RSB binnen de verschillende deelnemende revalidatie-instellingen te monitoren en evalueren.

ReSpAct 2.0 is het vervolg op het ReSpAct onderzoek en zal zich richten op de lange termijn. Een deel van het onderzoek richt zich op het beweeggedrag ±6 jaar na revalidatie (en dus na deelname aan het programma RSB) en hoe dit zich verhoudt met het beweeggedrag tijdens en kort na revalidatie. Hier zijn we met name geïnteresseerd in welke factoren er voor zorgen waarom de ene persoon wel een actieve leefstijl kan onderhouden en een ander persoon dit niet kan. Ook zal er in het ReSpAct 2.0 onderzoek aandacht worden besteed aan ervaren vermoeidheid, de omgang met vermoeidheid gedurende de dag en waar behoefte aan is om beter om te gaan met vermoeidheid.

Onderzoeksopzet

Het eerste ReSpAct onderzoek was een grootschalig longitudinaal cohort onderzoek. Deelnemers zijn gedurende een periode van iets meer dan een jaar gevolgd, van vlak voor tot een jaar na ontslag van revalidatie. De doelgroep van het onderzoek waren volwassenen met een lichamelijke beperking en/of chronische ziekte die deelnamen aan het programma RSB. Tijdens het jaar hebben ze op 4 momenten een set vragenlijsten ingevuld. In totaal hebben 1719 mensen deelgenomen aan het ReSpAct onderzoek.

Zoals genoemd is ReSpAct 2.0 een vervolg op ReSpAct. Alle deelnemers die hebben meegedaan aan het eerste onderzoek, zullen opnieuw worden uitgenodigd voor deelname aan ReSpAct 2.0. Ze zullen worden gevraagd om eenmalig een bijna identieke set vragenlijsten in te invullen, zodat deze nieuwe gegevens goed te vergelijken zijn met de eerder verzamelde gegevens. Daarnaast zal een kleine subgroep deelnemers die hebben gerevalideerd na een beroerte worden uitgenodigd voor een interview gericht op vermoeidheid.

Organisatie

Het onderzoeksprogramma is tot stand gekomen door de inzet van drie organisaties met brede wetenschappelijke expertise op het terrein van revalidatie en stimulering van bewegen en sport. Deze drie organisaties zijn:

Daarnaast zijn Stichting Special Heroes Nederland en Kenniscentrum Sport en Bewegen nauw betrokken geweest bij het opzetten van beide onderzoeken. De uitvoering van het wetenschappelijk onderzoek wordt gefinancierd door verschillende verstrekte subsidies.